Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website is voor eigen risico van de gebruiker. VOF Bed en Breakfast Landgoed De Braak (hierna De VOF) spant zich in te waarborgen dat de informatie en inhoud op deze website volledig en juist is. De VOF kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie op deze website. De onderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of door enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Privacy beleid

De VOF hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In het bijgevoegde beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VOF houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacy beleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Deze uitzonderingen zijn beschreven in ons privacy beleid;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VOF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met ons.

Ten behoeve van de dienstverlening en wegens wettelijke verplichtingen worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

 • naam;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • (indien opgegeven) telefoonnummer;
 • e-mailadres.

De VOF slaat alleen gegevens op die in het kader van wettelijke verplichtingen moeten worden vastgelegd. Deze gegevens worden bewaard conform de wettelijke termijnen.

Hoe beveiligen we data?

De VOF neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig verwerken. Je gegevens worden dan ook altijd op de best mogelijke manier beschermd en vertrouwelijk behandeld. Alle systemen waarin (gevoelige)persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van anti virus software en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Wij slaan zo min mogelijk gegevens van gast op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Toegang tot eigen gegevens

Wat zijn jouw rechten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens?

Als gebruiker van ons platform heb je diverse rechten wat betreft de persoonsgegevens die door de VOF verzameld worden:

 • recht op inzage: wanneer je een overzicht wilt hebben van de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen, zijn wij verplicht deze gegevens aan je te verschaffen. Voor inzage in je opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Het recht op inzage hangt samen met het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen bij ons (digitaal en schriftelijk) kunt opvragen en je deze gegevens indien gewenst gemakkelijk aan een andere partij kunt doorgeven;
 • recht op correctie en verwijdering: wens je de gegevens die wij van je hebben opgeslagen te wijzigen of te verwijderen, dan zijn wij verplicht hieraan gehoor te geven. Ook voor het aanpassen en/of verwijderen van je opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. De VOF zal derde partijen op de hoogte brengen van de gewijzigde en/of verwijderde persoonsgegevens. De VOF hoeft hier niet aan te voldoen indien dit onmogelijk is of wanneer dit een onevenredige inspanning kost. Als gebruiker van onze website heb je te allen tijde recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze website. De VOF zal indien gewenst door de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens staken, tenzij de VOF dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien je een klacht over ons privacybeleid wenst in te dienen, kun je je wenden tot de VOF of tot de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Voor Consumenten heeft de ACM een apart informatieloket: ConsuWijzer, bereikbaar via 088-0707070. De overige contactgegevens van de ACM vind je op https://www.acm.nl/nl/contact.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen en raden je aan zo nu en dan deze pagina te bezoeken, zodat je op de hoogte bent van de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen. Eventuele wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zul je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op zaterdag 4 mei 2019.

Delen met derde partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij dat nodig is om de gebruikte diensten te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat u gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Wat doen we in geval van datalek.

In geval van een datalek zal de VOF actie ondernemen. Dit houdt in dat:

 • het datalek wordt gemeld;
 • wordt nagegaan hoe het lek heeft kunnen ontstaan;
 • maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen.

Vragen en Feedback

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van de VOF kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Dit is mogelijk op de volgende manier: